Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Luiza Dąbrowska z siedzibą w Legionowie  (05-120), ul. Zygmuntowska 18, NIP 5361698958, , REGON 015241433, zwaną dalej „Usługodawcą”.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Definicje

2.1. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.youfitness.pl, który oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Dostęp do wybranych treści Serwisu jest możliwy  na określonym Sprzęcie (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy)

2.1. Sprzęt – urządzenie spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, w tym urządzenie mobilne (smartfony, tablety).

2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo z platformy Vimeo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4.1. Po uzyskaniu Dostępu do Usługi płatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.

2.4.2. Płatności za Dostęp do usługi płatnej dokonywana jest za pośrednictwem PayU SA, operatora szybkich płatności internetowych  z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186

2.4.3. Dostęp do płatnej Usługi kończy się po upływie 30 dni od dnia wykupienia Usługi.

2.4.4. Aby uzyskać dostęp do wykupionej usługi w Serwisie wymagane jest przez Użytkownika podanie w formularzu zamówienia:

a) podanie adresu email,

b) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,

c) akceptację Regulaminu Serwisu.

2.4.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

2.4.6. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą prawidłową płatność za Usługę, wraz z unikalnym hasłem.

2.4.7. Użytkownik, wypełniający formularz zamówienia jest odpowiedzialny za treść przekazanych przez siebie danych.

2.5. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. 

 

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3.2. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.3. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

3.4. W ramach Usługi dostępny jest „Pojedynczy materiał wideo” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu.

3.5. Dostępne w ramach opisanych wyżej Produktów materiały wideo zawierają treningi sportowe.

3.6. Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

3.7. W przypadku płatności Usługodawca zobowiązany jest udostępnić kod dostępu do świadczonej Usługi Użytkownikowi, niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

3.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz zgodnie z informacjami o Produktach w Serwisie, obowiązującymi w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.9. Ze względu na charakter produktów wirtualnych (udostępnianych elektronicznych plików video) Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po opłaceniu go.

 

4. Zasady świadczenia Usługi

4.1.Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, Mac OSX 10.12 lub wyższej za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome 64.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 58.0 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików „cookies”.

4.2. Dostęp do serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s

4.3. Dostęp do Usługi możliwy jest dla Użytkowników, korzystających z Serwisu na terytorium całego świata.

4.4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

4.5. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania były poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). 

4.6. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

4.7. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

4.8. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku  gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4.9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Usługodawca. 

4.10. Szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem http://youfitness.pl/polityka-cookies

 

5. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

5.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

5.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres email youfitness.pl@gmail.com

5.3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3. – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

5.6. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

5.7. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

5.8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.9. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej  . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

6. Dane Osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu YouFitness.pl jest Luiza Dąbrowska z siedzibą w Legionowie  (05-120), ul. Zygmuntowska 18, NIP 5361698958, , REGON 015241433

6.2. Twoje prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.

6.3. Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora.

Do zarejestrowania (założenie konta) w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Dane te przetwarzamy w celu realizacji usług Serwisu (umowa). Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu YouFitness.pl lub podczas ich edycji (zmiana danych konta) mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, odbiorcach danych osobowych, powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdziesz w Polityce prywatności pod adresem www.youfitness.pl/regulamin.

 

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. (22) 597-30-00, fax (22) 597-31-80, www.krrit.gov.pl

 

8. Zmiany Regulaminu

8.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

8.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.